Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Akty prawne

ADR

 1. Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r
  Dz.U. z 2019 r. poz.769
  1a. Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
  Dz. U. 2018r. Poz. 136
  1b. Zmiany do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
  Dz. U. 2018r. Poz. 135
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
  Dz. U. z 2020r. poz. 154 z późn. zm.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 października  2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
  Dz.U. z 2018 r. poz. 1990
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym.
  Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm
  4 a  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Dz.U. z 2018 r. poz. 1481
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
  Dz.U. z 2017 r. poz. 283
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
  Dz. U. z 2019 r., poz. 701
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.
  Dz.U. z 2015 r. poz. 718 z późn. zm.
 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
  Dz.U. z 2017 r. poz. 1309
 9. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. z 2019 r. poz. 510).
  Dz.U. z 2019 poz. 510
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
  Dz.U. z 2012 r. poz. 436
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
  Dz. U. z 2019 r. poz. 2302
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
  Dz.U. z 2012 r. poz. 966
 13. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2019 r. poz. 555
 14. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
  Dz.U. z 2014 r. poz. 304
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  Dz.U. z 2016 r. poz. 1160
 16. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2019 r.  poz. 454
 17. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2008 r. nr 179 poz. 1104
 18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2010 r. nr 65 poz. 412
 19. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2011 r. nr 89 poz. 509
 20. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2011 r. nr 124 poz. 705
 21. Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2013 r. poz. 890
 22. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2013 r. poz. 1325
 23. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2015 poz. 1313
 24. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
  Dz.U. z 2016 r. poz. 646
 25. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych.
  Dz.U. z 2012 r. poz. 483
 26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
  Dz. U. z 2017 r. poz. 2377
 27. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów
  Dz.U. z 2018 r. poz. 1487
 28. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2018 r. poz. 2332 


RID

 1. Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
  Dz. U. z 2019 r. poz. 2281.
 2. Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzona w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
  Dz.U. z 1985 r. nr 34 poz. 158 z póżn. zm
 3. Protokół z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.
  Dz.U. z 2007 r. nr 100 poz. 674
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
  Dz. U. z 2020r. poz. 154 z późn. zm.
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym.
  Dz. U. z 2020 r. poz. 1043
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Dz.U. z 2017 r. poz. 283
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2015 r. poz. 718 z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
  Dz.U. z 2012 r. poz. 436
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
  Dz. U. z 2019 r. poz. 2302
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
  Dz.U. z 2012 r. poz. 966
 11. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2019 r. poz. 555
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne
  Dz.U. z 2012 r. poz. 508
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
  Dz.U. z 2015 r. poz. 1476
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
  Dz.U. z 2016 r. poz. 1849
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
  Dz. U. z 2017 r. poz. 2377
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maj 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
  Dz. U. z 2018 r., poz. 992
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów
  Dz.U. z 2018 r. poz. 1487
 18. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
  Dz.U. z 2018 r. poz. 1481
 19. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2018 r. poz. 2332

ADN

 1. Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia l stycznia 2019 r.
  Dz.U. z 2019 r. poz. 1734
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
  Dz. U. z 2020r. poz. 154 z późn. zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
  Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 października  2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej.
  Dz.U. z 2017 r. poz. 2128 z późn. zm
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  Dz.U. z 2017 r. poz. 283
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2015 r. poz. 718 z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
  Dz.U. z 2012 r. poz. 436
 8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
  Dz.U. z 2019 r. poz. 555
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2019 r. w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
  Dz. U. z 2019 r. poz. 2302
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
  Dz.U. z 2012 r. poz. 966
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia statku ADN
  Dz.U. z 2012 r. poz. 974
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Dz.U. z 2012 r. poz. 1045 z późn. zm.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej
  Dz.U. z 2015 r. poz. 629
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonania przeglądów technicznych statków
  Dz.U. z 2010 r. Nr 216 poz. 1423
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
  Dz.U. z 2014 r. poz. 1686
 16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
  Dz.U. z 2001 r. Nr 77 poz. 831
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzi i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej
  Dz.U. z 2004 r. Nr 70 poz. 639
 18. Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej
 19. Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzona w Genewie dnia 15 lutego 1966 r.
  Dz. U. z 2017 r. poz. 31
 20. Oświadczenie rządowe z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, sporządzonej w Genewie dnia 15 lutego 1966 r.
  Dz. U. z 2017 r. poz. 32
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny