Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Świadectwa ADR

INFORMACJA
DOTYCZĄCA TRYBU WYSTAWIANIA/PRZEDŁUZENIA WAŻNOŚCI, WYSTAWIANIA WTÓRNIKÓW, ŚWIADECTW
DOPUSZCZENIA POJAZDU ADR ORAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

(podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2012r., poz. 192)

 

 1. Świadectwo wystawia/przedłuża się ważność lub wystawia wtórnik na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu (wzór wniosku).
 2. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu (producent pojazdu, typ pojazdu, nr podwozia pojazdu (VIN), nr rejestracyjny - komunikacyjny pojazdu, a dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, oraz pojazdów MEMU, również nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego).
 3. Wniosek powinien być złożony oddzielnie na każdy pojazd.
 4. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami powinien być złożony w sekretariacie oddziału terenowego TDT lub przesłany pocztą.
 5. Do wniosku powinny być załączone:

   

  a)    W przypadku ciągnika siodłowego oraz pojazdu typu EX/II, EX/III:
   • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012r. poz. 996, ze zm.), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
   • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wystawiane jest po raz pierwszy),
   • potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 1 rozporządzenia - w wysokości 150 zł, a w przypadku wniosku o wydanie wtórnika potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 2 rozporządzenia - w wysokości 20 zł,
   • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu /pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
   • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu,
   • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem - dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG,
   • kopie decyzji administracyjnej wydanej przez ministra właściwego ds. transportu o dopuszczeniu pojazdu do ruchu – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LNG.

   


  b)    W przypadku pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU:
   • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 996, ze zm.), potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
   • poświadczona (przez TDT, notariusza lub organ samorządowy) kserokopia protokołu z badania cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych wydanego przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego,
   • potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 963, ze zm.).
   • potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 1 rozporządzenia - w wysokości 150 zł, a w przypadku wniosku o wydanie wtórnika potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 2 rozporządzenia - w wysokości 20 zł
   • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wystawiane jest po raz pierwszy),
   • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu /pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
   • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o świadectwo występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu.
   • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG,
   • kopie decyzji administracyjnej wydanej przez ministra właściwego ds. transportu o dopuszczeniu pojazdu do ruchu – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LNG.
  c) Dodatkowo oprócz wymagań określonych w pkt 5 lit. a) lub lit b) w przypadku pojazdów typu EX/III, należy dołączyć:
   • wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności, jeżeli pojazd uzyskał homologację wg Dyrektywy 2007/46/WE potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem typu EX III lub
   • kopia decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70 zo. ustawy Prawo o ruchu drogowym, lub
   • kopia decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70 pz. ustawy Prawo o ruchu drogowym,
   • w przypadku pojazdów wytworzonych w ilości jednej sztuki rocznie poświadczenie od producenta pojazdu potwierdzające ten fakt oraz oświadczenie o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX/III (dotyczy pojazdów zarejestrowanych przed 22.06.2013 r.).
 6. Opłata za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR
  • Opłata za wydanie i przedłużenie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wynosi 150zł
  • Opłata za wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wynosi 20zł,

Opłaty powyższe należy wpłacać na konto::

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
59 1130 1017 0020 1237 5820 0007

 

z zaznaczeniem, że wpłata dotyczy wystawienia/przedłużenia ważności, albo wystawienia wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR z wpisaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, którego ta wpłata dotyczy.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny