Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG, CNG, LNG)

Zbiorniki stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych (LPG,CNG,LNG)

Zgodnie z § 1 pkt. 1, lit. f), rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468), zbiorniki na gaz skroplony lub sprężony, służące do zasilania silników spalinowych w pojazdach, tj.: zbiorniki LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, podlegają dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, na podstawie art. 44 ust.1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 z późn. zm.).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 14 ust 1 ww. ustawy, urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym powinny być eksploatowane wyłącznie na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, którym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

Wymagania techniczne w zakresie projektowania, badania i udzielania homologacji zbiorników służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, określone zostały w:

a)         dla zbiorników LPG - w Regulaminie nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),

b)         dla zbiorników CNG i LNG - w Regulaminie nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)

c)         dla zbiorników H2 sprężonego wodoru - w Regulaminie nr 134 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),

stanowiących załącznik do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (Dz. U. z 2001 r., nr 104, poz. 1135).

Na podstawie ww. Regulaminów, wszyscy producenci zbiorników LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru służących do napędu silników spalinowych w pojazdach, przed wprowadzeniem ich na rynek, są zobowiązani poddać je badaniom, celem uzyskania homologacji, na zgodność z wymaganiami określonymi w ww. Regulaminach.

Na tej podstawie, dla zbiorników, dla których udzielona została homologacja, TDT przeprowadza u wytwórców krajowych badania odbiorcze.

Natomiast, wymagania techniczne w zakresie budowy, badań i eksploatacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych, do których należy zaliczyć zbiorniki LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru, określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1465).

Zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia, w toku eksploatacji zbiorników na gaz skroplony lub sprężony, służących do zasilania silników spalinowych w pojazdach, inspektor TDT przeprowadza badania okresowe i doraźne ww. zbiorników, wykonywane jako:

a)         rewizje wewnętrzne,

b)         próby ciśnieniowe,

c)         rewizje zewnętrzne,

d)         próby szczelności.

W przypadku pozytywnego wyniku badania odbiorczego, okresowego i doraźnego, inspektor wystawia protokół z badania i decyzję zezwalającą na eksploatację zbiornika LPG, CNG i LNG oraz H2 sprężonego wodoru. 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny