Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Zaświadczenia kwalifikacyjne

Informacje dotyczące trybu sprawdzania kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

 • Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz. 1125 z późniejszymi zmianami), osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 3 w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rodzaje urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późniejszymi zmianami).
 • „Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. Od 1 stycznia 2019 r. za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób pobierana jest opłata w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270) obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 11 lutego 2019r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 171,94 zł.

Dokumenty do pobrania:

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji należy wnosić na poniższe konto TDT.

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

 

 • Jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek o sprawdzenie kwalifikacji za pośrednictwem innych podmiotów niż pracodawca, np. ośrodków szkoleniowych, to wymagane jest, aby do wniosku dołączane było pełnomocnictwo dla tego podmiotu (np. ośrodka szkolenia), do reprezentowania danej osoby przed Transportowym Dozorem Technicznym.

  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
  W zakresie obsługi: 
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej na dane stanowisko albo oświadczenie pracodawcy, jeżeli wnioskodawca jest zatrudniony u pracodawcy –  wymagane jeśli egzamin praktyczny powoduje konieczność wykonywania czynności na wysokości,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń.
  W zakresie konserwacji:
  • ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności zdrowotnej na dane stanowisko albo oświadczenie pracodawcy, jeżeli wnioskodawca jest zatrudniony u pracodawcy – wymagane jeśli egzamin praktyczny powoduje konieczność wykonywania czynności na wysokości,
  • wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń.
 • Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. O terminie egzaminu wnioskodawca jest powiadamiany pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 • Komisja egzaminacyjna ustala tematykę egzaminu i powiadamia o niej pisemnie wnioskodawcę nie później niż 14 dni przed zaplanowanym terminem egzaminu.
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z tych części może być przeprowadzona w różnych miejscach i terminach. Maksymalna przerwa pomiędzy egzaminem teoretycznym i praktycznym nie powinna przekraczać 14 dni.
 • Warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu jego części. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym), lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe, po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty, jednak nie wcześniej niż po 30 dniach od daty ogłoszenia wyników.
 • Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu, to opłata za sprawdzenie kwalifikacji nie podlega zwrotowi. Jednakże na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79 poz. 849 z późniejszymi zmianami), jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niej niezależnych (np. choroby lub zdarzenia losowego – na podstawie oświadczenia osoby zainteresowanej), Komisja Egzaminacyjna, na wniosek osoby, wyznacza inny termin egzaminu.
 • Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia pracodawcy o przydatności zdrowotnej do pracy na danym stanowisku:
  • „Działając w imieniu …(należy wpisać pracodawcę) …. oświadczam, iż z akt personalnych, będących w naszej firmie wynika, iż brak jest przeciwwskazań dla naszego pracownika …(imię i nazwisko)……, do pracy na stanowisku obsługi / konserwacji w zakresie …………………... Niniejsze oświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Transportowym Dozorze Technicznym dla potrzeb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi / konserwacji w zakresie…………………………..” 
   Oświadczenie takie powinno być podpisane przez pracodawcę i przedłożone w oryginale w Oddziale Terenowym TDT.

Tryb postępowania w przypadku zagubienia/zniszczenia zaświadczenia kwalifikacyjnego:

 • Do Oddziału Terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu wraz z oświadczeniem o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65zł na wyżej wymienione konto TDT.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny