Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA BUTLI GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

03

gru

2018

PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA BUTLI GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWAZ badań doraźnych kontrolnych butli na gaz LPG, przeprowadzonych w tym roku przez Transportowy Dozór Techniczny, wynika, że często użytkownicy butli niewłaściwe je eksploatują. Jakie są podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z butli na gaz? Przedstawiamy je w tekście poniżej.
 

Z badań doraźnych kontrolnych butli na gaz LPG, przeprowadzonych w tym roku przez Transportowy Dozór Techniczny, wynika, że często użytkownicy butli niewłaściwe je eksploatują. Jakie są podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z butli na gaz? Przedstawiamy je w tekście poniżej.

Przenośne zbiorniki na gaz LPG (tzw. butle) są w Polsce powszechnie wykorzystywane w gospodarstwach domowych, handlu i w zakładach przemysłowych. Mają wiele różnych zastosowań – od zasilania gazem kuchenek, grilli, urządzeń grzewczych (promienników gazowych, ogrzewaczy, nagrzewnic), poprzez zasilanie wózków jezdniowych podnośnikowych aż po wykorzystanie w procesach przemysłowych i instalacyjnych, w których palniki zasilane gazem płynnym służą np. w pracach dekarskich czy obróbce i cięciu metali.

Transporty Dozór Techniczny (TDT) przeprowadził w dwóch turach wyrywkową kontrolę ponad 5 tysięcy butli. Jej pełne wyniki zostały zamieszczone na stronach www.tdt.gov.pl. Zbadano zatem niewielką część będących w użytkowaniu butli i analizując raport, należy pamiętać o odniesieniu do pełnej skali. Ale nawet te cząstkowe dane wykazują alarmujące uchybienia, braki oraz lekceważenie prawa. Dobitnie pokazuje to przykład jednej z firm, która złożyła skargę – jak się okazało, bezzasadną – na sam fakt przeprowadzenia badań doraźnych kontrolnych przez inspektorów TDT! Inspektorzy TDT, prowadzący badania w tej firmie, wykazali, że butle były niewłaściwie magazynowane, także ich oznakowanie budziło wątpliwości co do podmiotu, który jest odpowiedzialny za stan techniczny butli. Wydaje się to drobiazgiem, ale w konsekwencji niewłaściwego magazynowania butli lub eksploatacji może to doprowadzić do tragedii.

Wyniki kontroli pokazują, że największą i najczęstszą powtarzającą się niezgodnością jest brak ważnych badań okresowych butli. Częsty jest też brak czytelnych tabliczek znamionowych butli, a to oznacza że butle nie są w żaden sposób możliwe do zidentyfikowania. Poważną nieprawidłowością jest nadmierna korozja butli, wgięcie kołnierza czy stopy butli.

Same butle na gaz LPG są zbiornikami na tyle bezpiecznymi, że bardzo rzadko wybuchają nawet w czasie pożaru, ale ich niewłaściwa eksploatacja bądź długotrwałe i nieumiejętne użytkowanie mogą doprowadzić do ulatniania się gazu i w konsekwencji do eksplozji. Uniknąć takich zdarzeń można w prosty sposób – wystarczy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich zapisane są w instrukcji obsługi butli LPG, jak również instrukcji eksploatacji urządzenia, które ma być zasilane gazem z butli.

Poniżej przypominamy najważniejsze zasady bezpieczeństwa zakupu, wymiany i użytkowania butli na gaz LPG:

1. Sprawdź stan techniczny butli

Stan techniczny butli musi gwarantować bezpieczeństwo użytkowania: sprawdź, czy są w niej jakieś wgniecenia, głębokie zarysowania, skrzywienia zaworu czy inne niepokojące ślady.

2. Sprawdź integralność całego wyposażenia na stałe związanego z butlą

Sprawdź integralność całego wyposażenia na stałe związanego z butlą oraz kompletność i czytelność obowiązkowych trwałych oznaczeń butli. Sprawdź, czy butla wraz zaworem nie nosi znaków naprawy lub innej ingerencji, czy oznaczenia są czytelne.

3. Zapoznaj się z instrukcją

Przed podłączeniem butli najważniejszą zasadą bezpieczeństwa jest zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi butli LPG, jak również instrukcją eksploatacji urządzenia, które ma być zasilane gazem z butli.

4. Poczekaj z podłączeniem butli

Gaz zmienia swoją objętość pod wpływem temperatury, więc „świeżo” napełniona nim butla powinna być „aklimatyzowana” przed podłączeniem jej do odbiornika.

5. Sprawdź uszczelkę reduktora ciśnienia

Po zdjęciu foliowej plomby z zaworu butli sprawdź uszczelkę reduktora ciśnienia lub zaworu. Jeśli jest zużyta lub uszkodzona, wymień ją na nową. Podczas podłączania reduktora do butli nie otwieraj butli ani pokrętła reduktora, dopóki nie zostanie prawidłowo zamontowany.

6. Instaluj butlę w pozycji pionowej

Butle instaluj bezwzględnie w pozycji pionowej i zabezpiecz przed możliwością uszkodzeń mechanicznych (uderzeniem), przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem.

7. Skontroluj szczelność instalacji

Po podłączeniu do odbiornika skontroluj szczelność całej zasilanej gazem instalacji, np. środkiem pianotwórczym. Nie wolno robić tego przy pomocy otwartego ognia, np. zapałki lub zapalniczki!

8. Sprawdź szczelność przewodu elastycznego

Ważną zasadą bezpieczeństwa, często lekceważoną, jest sprawdzenie szczelności przewodu elastycznego, który łączy butlę z odbiornikiem gazu, a także upewnienie się, że nie dotyka on elementów gorących np. kuchenki, piekarnika itp. Mało kto wie, że przewody te mają nadrukowany graniczny termin ich użytkowania, po którym powinny być wymienione na nowe.

9. Trzymaj butlę z dala od urządzeń iskrzących

Butle z gazem powinny być umieszczane w odległości co najmniej 1 m od urządzeń iskrzących, a 1,5 m od urządzenia promieniującego ciepło.

10. Monitoruj stan butli

W czasie codziennego użytkowania butli na gaz LPG monitoruj jej stan. Eksploatacja powinna być zgodna z instrukcją użytkowania butli, naniesioną przez wytwórców na powierzchnię butli (kontroluj wygląd butli i zaworu, czy nie zmienia się ich kształt lub wygląd).

11. Sprawdź datę badania okresowego

Możliwość eksploatacji butli jest poświadczona na tabliczce fabrycznej przez naniesienie daty badania okresowego oraz roku następnego badania. Przed datą badania powinna znaleźć się cecha jednostki wykonującej badanie okresowe (oznakowanie identyfikujące tę jednostkę). Brak powyższego oznakowania nie zwalnia osoby bezpośrednio eksploatującej butlę od obowiązku poinformowania dostawcy o jakichkolwiek obawach co do stanu technicznego butli lub zakłóceniach dotyczących jej eksploatacji.

 

12. Nigdy nie naprawiaj samodzielnie butli ani urządzeń gazowych!

 

Stosowanie się do tych prostych zasad bezpiecznej eksploatacji butli na gaz LPG może zapobiec wielu nieszczęśliwym wypadkom. Dlatego tak ważna jest zarówno edukacja osób używających butli na gaz LPG w zakresie bezpieczeństwa posługiwania się nimi, jak również regularne i skrupulatne sprawdzanie stanu technicznego butli.

 

 

Prawidłowo oznakowana butla i jej elementy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ( kliklij obrazek aby powiększyć ):

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny