Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Homologacja Pojazdów Załatwianie spraw Homologacja typu WE pojazdu

Homologacja typu WE pojazdu

Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu WE pojazdu


1. Co powinienem wiedzieć?

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu WE pojazdu. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.


2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

 

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu
  Dokumenty do pobrania:
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu
 3. Oświadczenie o złożeniu wniosku w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  Dokumenty do pobrania:
 4. Informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów
  Dokumenty do pobrania:
 5. Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Dokumenty do pobrania:
 6. Deklaracja zgodności składana przez producenta
  Dokumenty do pobrania:
 7. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów
  Dokumenty do pobrania:
 8. Protokół z badań homologacyjnych wykonanych przez jednostkę uprawnioną
 9. Dokument informacyjny
 10. Sprawozdanie z badań wykonanych przez jednostkę uprawnioną
 11. Aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile dokument nie został wcześniej przedstawiony władzy homologacyjnej)
 12. Wykaz osób upoważnionych po podpisywania świadectw zgodności typu WE
  Dokumenty do pobrania:
 13. Decyzja zwalniająca z obowiązku posiadania świadectwa homologacji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu i zastąpienia go sprawozdaniem z badań zakończonych wynikiem pozytywnym (o ile dokument jest wymagany)
 14. Spis treści pakietu informacyjnego
  Dokumenty do pobrania:
 15. Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane)

 

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie świadectwa homologacji typu WE pojazdu - 1600 zł,
 2. Opłata za zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu - 400 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

 

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Chałubińskiego 8, 00 - 613 Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009


3. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).


Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:


Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

numer rachunku bankowego: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?


Krok 1

Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań homologacyjnych typu WE pojazdu celem przeprowadzenia badań, a także, i o ile to konieczne, poddania się kontroli zgodności produkcji. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.


Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.


Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu WE pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.


Krok 5

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.


Krok 6

W przypadku odbioru świadectwa homologacji typu WE pojazdu przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.


Krok 7

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Telefon: +48 500 205 214
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa.

 

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 1475);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 343);
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2014 r. poz. 1828);
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 703);
 6. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 7. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

 

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny