Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Badania Techniczne Pojazdów Egzaminowanie diagnostów

Egzaminowanie Kandydatów na Diagnostów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004r. (Dz.U.2004.246.2469) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów.

Osoba, która ukończyła szkolenie otrzymuje zaświadczenie wydawane przez podmiot prowadzący szkolenie. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu złożyły wniosek do:

Transportowego Dozoru Technicznego
w Warszawie
ul. Chałubińskiego 4,
00-928 Warszawa.

Do wniosku o którym mowa powyżej należy dołączyć:

  1. pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
  2. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
  3. kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
  4. kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny
Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4,
00 – 928 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WarszawaWzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu na diagnostę określa załącznik nr 3  do rozporządzenia .
Terminy oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu wyznacza Dyrektor TDT.
Terminy, oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu podaje się do publicznej wiadomości najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu na stronach internetowych Transportowego Dozoru Technicznego.
Osoby, które zdały egzamin otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu wydane przez Dyrektora transportowego Dozoru Technicznego.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny